Gospodarowanie odpadami

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalona jest na poziomie -  30,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 5,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Podwyższona stawka opłaty  - dla właścicieli nieruchomości którzy nie wypełnili obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 60,00 zł od jednego mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice zobowiązani są wnosić z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał danego roku;
  • do 15 maja za II kwartał danego roku;
  • do 15 września za III kwartał danego roku;
  • do 15 listopada za IV kwartał danego roku.

Wpłaty można dokonać gotówką albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach, u inkasenta, lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy:
nr 57 8038 0007 0010 1491 2000 0940.

Harmonogramy i inne dokumenty

Powrót na początek strony